Všeobecné obchodní podmínky

Tyto obchodní podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího v rámci smluvních vztahů uzavřených prostřednictvím internetového obchodu www.appleguru.cz. S těmito obchodními podmínkami má kupující možnost se seznámit před odesláním své objednávky. Kupující odesláním své objednávky potvrzuje, že se s těmito obchodními podmínkami seznámil a že s nimi souhlasí.

Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami občanským zákoníkem (č. 89/2012 Sb.) a zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.). Je-li smluvní stranou podnikatel anebo právnická osoba, řídí se vztahy, které nejsou upraveny jinak, občanským zákoníkem (č. 89/2012 Sb.), v platném znění.

Prodávajícím a provozovatelem internetového obchodu www.appleguru.cz je appleguru.cz s.r.o. IČ 06124101, DIČ CZ06124101, se sídlem Seifertova 683/83, Praha 3, Žižkov, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze spisová značka C 276577/MSPH. appleguru.cz s.r.o. je právnická osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Je to podnikatel, který přímo nebo prostřednictvím jiných podnikatelů dodává kupujícímu výrobky nebo poskytuje služby. Místem plnění ze všech smluvních vztahů je Seifertova 683/83, Praha 3, Žižkov 130 00 a v případě osobního odběru odběrní místo prodávajícího uvedené v objednávce.


Definice

V těchto Obchodních podmínkách.„E-shop“ znamená počítačový program - internetovou aplikaci, která je dostupná v síti Internet prostřednictvím internetové adresy www.appleguru.cz, jejíž hlavní funkcionalitou je zobrazení, výběr a objednání zboží Uživatelem.

Kupní smlouva“ znamená kupní smlouvu ve smyslu ust. § 2079 a násl. Občanského zákoníku uzavřenou mezi Provozovatelem jako prodávajícím a Uživatelem jako kupujícím prostřednictvím E-shopu.

Nákupní košík“ znamená část E-shopu, která je automaticky generovaná aktivací příslušných funkcí Uživatelem v rámci jeho jednání v uživatelském prostředí E-shopu, zejména přidáním nebo odebráním Zboží a/nebo změnou množství vybraného Zboží.

Občanský zákoník“ znamená zákon číslo 89/2012 Sb., občanský zákoník, v účinném znění.

Provozovatel“ znamená společnost appleguru.cz s.r.o., IČO: 06124101, se sídlem Seifertova 683/83, Praha 3, Žižkov - 130 00.

Spotřebitel“ znamená Uživatele - člověka, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá Smlouvu s Provozovatelem nebo s ním jinak jedná.

Uživatel“ znamená jakoukoliv právnickou nebo fyzickou osobu, která užívá E-shop.

Zboží“ znamená věc nabízenou Provozovatelem k prodeji Uživateli prostřednictvím E-shopu, a je-li ke Zboží nabízena, tak i licence k užití této věci.


Informace pro Spotřebitele před uzavřením smlouvy

Pro odstoupení od smlouvy platí, že:

Spotřebitel má podle ustanovení § 1829 odst. 1 Občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží. V případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být Provozovateli (jako prodávajícímu) odesláno ve lhůtě uvedené v tomto odstavci. Odstoupení od smlouvy zašlete na svůj náklad Provozovateli na adresu Seifertova 683/83, Praha 3, Žižkov, 130 00. Spotřebitel je povinen bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy došlo k odstoupení od dané kupní smlouvy, zaslat zpět Provozovateli nebo je předat na adrese provozovny nebo sídla Provozovatele. Lhůta se považuje za zachovanou, i pokud bude zboží odesláno Provozovateli nejpozději poslední den výše uvedené lhůty.

Odstoupí-li Spotřebitel od kupní smlouvy, je povinen sdělit písemně číslo svého bankovního účtu pro vrácení kupní ceny za zboží, která může být ponížena, jsou-li pro to naplněny zákonné důvody. Odstoupí-li Spotřebitel od kupní smlouvy ohledně zboží, které vrátí Provozovateli poškozené a/nebo opotřebované, zejména pokud jsou odstraněna originální označení zboží (tj. cedulky, nálepky apod.), je Spotřebitel povinen Provozovateli nahradit náklady na uvedení zboží do původního stavu. Formulář pro odstoupení od kupní Smlouvy tvoří přílohu č. 1 těchto Obchodních podmínek.

Spotřebitel odpovídá Provozovateli za snížení hodnoty zboží v důsledku nakládání s tímto zbožím jiným způsobem, než který je nutný k obeznámení se s povahou a vlastnostmi daného zboží, včetně jeho funkčnosti.

Provozovatel využívá možnosti mimosoudního vyřizování stížností spotřebitelů. V případě stížnosti se mohou Spotřebitelé bezplatně obrátit na příslušného pracovníka Provozovatele prostřednictvím e-mailové adresy [email protected] Lze se obrátit se stížností na orgán dohledu nebo státního dozoru. Česká obchodní inspekce vyřizuje mimosoudní stížnosti spotřebitelů způsobem a za podmínek stanovených příslušnými právními předpisy.


Proces uzavření Smlouvy

V případě internetového obchodu dochází k uzavření kupní smlouvy v okamžiku, kdy je kupujícímu doručena akceptace (přijetí) objednávky prodávajícím, tj. v okamžiku doručení potvrzení o přijetí návrhu na uzavření kupní smlouvy (objednávky) učiněného ze strany kupujícího. Okamžikem uzavření kupní smlouvy mezi kupujícím a prodávajícím jsou smluvní strany takovou smlouvou vázány a vznikají jim vzájemná práva a povinnosti z kupní smlouvy vyplývající.

Po obdržení objednávky učiněné kupujícím, potvrdí prodávající kupujícímu akceptaci (přijetí) objednávky, a to například formou automaticky generované e-mailové zprávy anebo SMS zprávy. Po zpracování objednávky zašle prodávající kupujícímu formou e-mailové zprávy akceptaci (přijetí) objednávky. Na základě odeslání této akceptace dojde k uzavření kupní smlouvy. V opačném případě bude prodávající kontaktovat kupujícího s jiným sdělením. Jiným sdělením se rozumí (a) odmítnutí objednávky (např.: v případě nedostupnosti zboží, chybně uvedené ceny zboží), (b) informace o dočasné nedostupnosti zboží bez uvedení přesného termínu jeho dodání a s nabídkou, zda kupující má přesto zájem na uzavření kupní smlouvy. V případech uvedených výše pod body (b) a (c) je kupní smlouva uzavřena v okamžiku doručení potvrzení nabídky kupujícím zpět prodávajícímu např. e-mailovou zprávou. Veškeré objednávky učiněné prostřednictvím internetového obchodu jsou považovány za oboustranně závazné.

Kupující smí zrušit (odvolat) nebo změnit svoji objednávku, bez jakýchkoliv sankcí, pouze v případě, že zrušení nebo změna objednávky dojde prodávajícímu dříve, než prodávající odešle kupujícímu akceptaci (přijetí) objednávky. Tuto skutečnost je kupující povinen prodávajícímu oznámit e-mailem.

Webové rozhraní obchodu obsahuje seznam zboží nabízeného prodávajícím k prodeji, a to včetně uvedení cen jednotlivého nabízeného zboží. Ceny zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků. Nabídka prodeje zboží a jeho ceny zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Veškeré Zboží prezentované v rámci uživatelského prostředí E-shopu je pouze informativní a Provozovatel není povinen uzavřít Smlouvu ohledně tohoto Zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 Občanského zákoníku se nepoužije.


Kupní smlouva

Uzavřením kupní smlouvy vstupují v účinnost následující ustanovení:

Uživatel kupuje od Provozovatele zboží, které si Uživatel zvolil v uživatelském prostředí E-shopu vložením do nákupního košíku, a to v množství, které si Uživatel zvolil a/nebo nastavil u daného zboží v uživatelském prostředí E-shopu, a Uživatel se zavazuje zaplatit Provozovateli za dané zboží cenu, která je uvedena u takového zboží v uživatelském prostředí E-shopu.

Provozovatel má právo až do momentu odeslání zboží Uživateli od kupní smlouvy odstoupit, a to z jakéhokoliv důvodu nebo bez uvedení důvodu. Za odstoupení od kupní smlouvy se považuje i právní jednání Provozovatele spočívající v oznámení Uživateli, že jím objednané zboží nemůže dodat.

Provozovatel je oprávněn kdykoliv požádat Uživatele o dodatečné potvrzení objednávky a do doby, než obdrží od Uživatele potvrzení objednávky, je oprávněn pozdržet odeslání zboží Uživateli.

Způsob zabalení zboží určuje výhradně Provozovatel; ustanovení § 2097 občanského zákoníku se tímto vylučuje.

Uživatel je povinen zaplatit Provozovateli náklady spojené s balením a doručením daného zboží.

Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám.

Uživateli, a to ve výši uvedené u dané objednávky v uživatelském prostředí Portálu.

Uživatel má právo v uživatelském prostředí E-shopu zvolit způsob zaplacení kupní ceny za zboží a případně další peněžitá plnění Provozovateli.

Pokud některý ze způsobů platby obsahuje informaci o nákladech na provedení takové platby, je Uživatel povinen nést náklady na provedení takové platby, které jsou uvedeny u dané platby v uživatelském prostředí E-shopu.

V případě bezhotovostní platby bankovním převodem je uživatel povinen uvést variabilní symbol určený Provozovatelem.

V případě bezhotovostní platby je povinnost Uživatele zaplatit kupní cenu splněna momentem připsání příslušné částky na bankovní účet Provozovatele.


Cena

Provozovatel má právo poskytnout Uživateli slevu z ceny zboží. Slevy z ceny zboží nelze vzájemně kombinovat, pokud není uvedeno výslovně jinak.

Součástí kupní ceny za zboží nejsou žádné platby, poplatky nebo jiné odměny, které musí Uživatel vynaložit na služby poskytnuté třetími stranami v souvislosti se zaplacením kupní ceny za zboží, takové náklady jsou výhradně náklady Uživatele.

Provozovatel si vyhrazuje vlastnické právo ke zboží, jež je předmětem kupní smlouvy, až do úplného zaplacení kupní ceny za dané zboží Uživatelem.

Použité zařízení je prodáváno dle paragrafu 90§ - použité zboží, není možné odečíst DPH.


Dodání

Doručení zásilek probíhá dle dostupnosti produktů a provozních možností prodávajícího. Objednávky jsou expedovány v co nejkratším možném termínu prostřednictvím PPL a to obvykle ještě ten samý den, či do 24 hodin od objednání. Neúplnou nebo poškozenou zásilku je možno vrátit přepravci. Pokud ale kupující takovou zásilku převezme, je nutno sepsat s dopravcem škodní protokol a ten bez zbytečného odkladu zaslat e-mailem prodávajícímu na adresu [email protected] Dodatečná reklamace neúplnosti nebo vnějšího poškození zásilky nezbavuje kupujícího práva věc reklamovat, dává však prodávajícímu možnost prokázat, že se nejedná o rozpor s kupní smlouvou.

Osobní odběr v rámci provozní doby Po-Pá 9h-19h

na prodejně v Praze - Seifertova 683/83, Praha 3 – Žižkov

Je-li Provozovatelem společně se zbožím poskytnut Uživateli dar, je darovací smlouva mezi Uživatelem a Provozovatelem uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k zániku kupní smlouvy (např. pro odstoupení od kupní smlouvy), zaniká daná darovací smlouva bez dalšího od počátku spolu s kupní smlouvou a Uživatel je povinen spolu se zbožím Provozovateli vrátit i poskytnutý dar.

Záruka

Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 obč. zák.).

Provozovatel poskytuje Uživateli na zboží záruku, je-li záruční doba uvedena u daného zboží v uživatelském prostředí E-shopu, a to po dobu uvedené záruční doby, přičemž takto uvedená záruka platí pro všechny Uživatele, není-li u takové záruky speciálně uvedeno, že se týká jen Uživatelů, kteří jsou Spotřebitelé, nebo Uživatelů, kteří nejsou Spotřebitelé.

Právo odstoupit od smlouvy a práva z vadného plnění je Uživatel oprávněn uplatnit u Provozovatele na adrese jeho sídla nebo provozovny. Za moment uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy Provozovatel obdržel od Uživatele reklamované zboží.

Je-li v rámci uživatelského prostředí E-shopu u daného zboží uvedeno, že je použité, kupuje Uživatel zboží v použitém stavu, včetně uvedených vad takového zboží.

Nebezpečí ztráty, poškození a/nebo zničení zboží, které je předmětem kupní smlouvy, přechází na Uživatele, který je Spotřebitelem, momentem převzetí daného zboží Uživatelem.

Nebezpečí ztráty, poškození a/nebo zničení zboží, které je předmětem Smlouvy, přechází na Uživatele, který není Spotřebitelem, momentem převzetí daného zboží Uživatelem.


Odpovědnost za vady, záruka

Provozovatel odpovídá Spotřebiteli, že je zboží při převzetí bez vad.

Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 obč. zák.). Podrobnější popis Reklamačního řádu naleznete v sekci „Reklamační řád“.

Obsahuje-li zboží vady, má Spotřebitel právo požadovat dodání nového zboží bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, avšak pokud se vada týká pouze součásti zboží, může Spotřebitel požadovat jen výměnu dané součásti; není-li to možné, má právo odstoupit od kupní smlouvy. Právo na dodání nového zboží nebo výměnu součásti má Spotřebitel i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže dané zboží řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má Spotřebitel právo od kupní smlouvy odstoupit.

Neodstoupí-li Spotřebitel od kupní smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nového zboží bez vad ani na výměnu jeho součásti nebo na opravu zboží, může požadovat přiměřenou slevu. Spotřebitel má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu Provozovatel nemůže dodat nové zboží bez vad, vyměnit jeho součást nebo zboží opravit, jakož i v případě, že Provozovatel nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy Spotřebiteli působilo značné obtíže.

Právo z vadného plnění Spotřebiteli nenáleží, pokud Spotřebitel před převzetím zboží věděl, že zboží má vadu, anebo pokud Spotřebitel vadu sám způsobil.

Odpovědnost Provozovatele za vady zboží se nevztahuje na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u zboží prodávaného za nižší kupní cenu na vadu, pro kterou byla nižší kupní cena ujednána, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí Spotřebitelem, nebo vyplývá-li to z povahy zboží.

Je-li poskytována na zboží záruka, Spotřebitel má právo uplatnit odpovědnost z vadného plnění v záruční době.

Na žádost Spotřebitele je Provozovatel povinen poskytnout spotřebiteli záruční list. Umožňuje-li to povaha zboží, postačuje namísto záručního listu vydat spotřebiteli doklad o zakoupení zboží obsahující údaje, které musí obsahovat údaje jako záruční list. Záruční list musí obsahovat jméno a příjmení, název nebo obchodní firmu, IČO a sídlo Provozovatele.


Vyřízení reklamace

Reklamace zboží, včetně odstranění vad daného zboží, musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění dané reklamace, pokud se Provozovatel se Spotřebitelem nedohodnou na delší lhůtě. Po uplynutí této lhůty má Spotřebitel stejná práva, jako by se jednalo o podstatné porušení Smlouvy. Učinit tak může písemně nebo elektronicky po vyplnění vzorového formuláře pro uplatnění reklamace, umístěného na www.appleguru.cz a zasláním reklamovaného zboží na adresu: Seifertova 683/83, Praha 3, Žižkov - 13000. Běh lhůty pro vyřízení reklamace se staví v případě, že Provozovatel neobdržel veškeré podklady potřebné pro vyřízení dané reklamace, a to do doby, než budou dané podklady dodány.

V případě zaslání reklamovaného zboží na adresu prodejny Praha (Seifertova 683/83, Praha 3, Žižkov - 13000) může dojít ke zdržení vyřízení reklamace. Vady je kupující povinen uplatnit, a to včetně doručování vadného zboží, u prodávajícího, u kterého věc byla koupena, tedy buď na prodejně v Praze, Seifertova 683/83, Praha 3, Žižkov - 13000

Provozovatel nebo jím určený subjekt po řádném vyřízení dané reklamace vyzve Spotřebitele k převzetí opraveného zboží.

Nárok na uplatnění práv z vad zboží zaniká v případě neodborné montáže nebo neodborného uvedení Zboží do provozu, stejně jako při neodborném zacházení s ním, tj. zejména při používání zboží v podmínkách, které neodpovídají svými parametry parametrům uvedeným v dokumentaci ke zboží.

Odmítne-li prodávající odstranit vadu věci, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny nebo odstoupit od smlouvy. Záruční doba se prodlužuje o dobu od uplatnění reklamace do jejího vyřízení nebo do doby, kdy byl kupující povinen si věc vyzvednout.

V případě, že dojde mezi prodávajícím a spotřebitelem ke vzniku spotřebitelského sporu z kupní smlouvy nebo ze smlouvy o poskytování služeb, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může spotřebitel podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je:

Česká obchodní inspekce

Ústřední inspektorát – oddělení ADR

Štěpánská 15 120 00 Praha 2

Email: [email protected]

Web: adr.coi.cz

Spotřebitel může využít rovněž platformu pro řešení sporů online, která je zřízena Evropskou komisí na adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr/.


Ochrana osobních údajů

Provozovatel je ze zákona povinen chránit a zabezpečit poskytnuté osobní údaje. Provozovatel proto využívá různých efektivních zabezpečovacích technologií k tomu, aby byly osobní údaje ochráněny před neoprávněným zpřístupněním nebo užitím.

Podrobnější informace o ochraně osobních údajů naleznete v Zásadách ochrany osobních údajů.


Užívání E-shopu

Provozovatel tímto uděluje Uživateli nevýhradní licenci k užívání E-shopu způsobem předvídaným těmito obchodními podmínkami. Provozovatel má právo změnit E-shop, tedy jeho technické řešení a/nebo uživatelské rozhraní.

Provozovatel má právo omezit nebo přerušit funkčnost E-shopu či přístup k němu na dobu nezbytně nutnou z důvodů údržby nebo opravy E-shopu nebo jiného důvodu na straně Provozovatele nebo třetí osoby. Uživatel je povinen dodržovat při užívání E-shopu platné a účinné právní předpisy České republiky a Evropského společenství. Veškeré škody, které by takto Provozovateli nebo třetím osobám vznikly, je Uživatel povinen nahradit v plném rozsahu. V případě porušení těchto Obchodních podmínek nebo Kupní smlouvy nebo platných a účinných právních předpisů má Provozovatel právo zrušit Uživatelský účet.


Prohlášení Provozovatele

Provozovatel prohlašuje, že záznamy údajů v E-shopu, jakožto elektronickém systému, jsou spolehlivé a jsou prováděny systematicky a posloupně a jsou chráněny proti změnám.

Vlivem technické chyby v E-shopu může dojít k zobrazení kupní ceny u zboží, jejíž výše hrubě neodpovídá obvyklé ceně za takové zboží na trhu. V takovém případě Provozovatel nemá povinnost dodat dané zboží za zobrazenou kupní cenu, kontaktuje Uživatele a sdělí mu skutečnou kupní cenu daného zboží a Uživatel má právo se rozhodnout, zda zboží za skutečnou kupní cenu přijme, a pokud se tak nestane, ruší se Kupní smlouva od počátku.

Uživatel bere na vědomí, že fotografie u Zboží v E-shopu mohou být ilustrativní nebo mohou působit zkreslujícím dojmem v důsledku jejích převedení do zobrazení v technickém prostředku Uživatele, proto je Uživatel povinen se vždy seznámit s celým popisem daného zboží a v případě nejasností kontaktovat Provozovatele.

Kontaktní údaje Provozovatele pro komunikaci s Uživatelem jsou uvedeny v uživatelském rozhraní E-shopu v sekci kontakt.


Elektronická evidence tržeb

Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku a zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.

Fakturu obsahující povinné údaje a účtenku podle zákona č. 112/2016 Sb., o evidenci tržeb, obdrží Uživatel formou odkazu ke stažení těchto dokumentů či jako přílohu e-mailu. Kupující s tímto souhlasí. Více informací je k dispozici na těchto internetových stránkách: http://www.etrzby.cz/cs/zakladni-informace-pro-zakazniky


Rozhodné právo

Tyto Obchodní podmínky, jakož i kupní smlouva, se řídí právním řádem České republiky, zejména Občanským zákoníkem.


Účinnost

Tyto Obchodní podmínky vstupují v účinnost dne 19. května 2020.